មន្ទីរពេទ្យ

សុវត្ថិភាពពេទ្យគឺមានសារៈសំខាន់ដូចជាសុវត្ថិភាពអាហារ។ ផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានផលិតពីដែកអ៊ីណុកដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្នាំ។ ក្រៅពីនេះទំហំនៃធ្នើនីមួយៗមានទំហំធំល្មមអាចផ្ទុកដបថ្នាំបាន។ ឥឡូវចុចលើរូបភាពសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

មន្ទីរពេទ្យ

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

រក​មិន​ឃើញ​ប្រកាស​ទេ។