ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

សាជីវកម្មអន្តរជាតិ Amarite

Mob: +86-13093008577

អាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុន: Rm 368, ផ្នែកទី 302, ផ្លូវលេខ 211 ផ្លូវខាងជើង, ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសេរីចិន (ស៊ាងហៃ)