សំណង់

ដូចដែលត្រូវបានគេស្គាល់ទាំងអស់ផ្លូវនៃការសាងសង់នេះគឺរដុបខ្លាំងណាស់ដូច្នេះប្រជាជនត្រូវតែមានឡានដឹកទំនិញធុនធ្ងន់មួយចំនួនដែលសមរម្យសម្រាប់ផ្លូវរដុបដើម្បីផ្លាស់ទីបន្ទុកធ្ងន់។ ផលិតផលរបស់យើងមិនត្រឹមតែផ្លាស់ទីលើផ្លូវរដិបរដុបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចប្រើបានយូរនៅក្នុងការសាងសង់អាគារផងដែរ។ ចុចលើរូបភាពសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

សំណង់

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ